SC ASALTUL CETATII SRL, cu sediul in Rasnov, str.Piata Unirii nr.12 cam.2, judetul Brasov, anunta organizarea in data de 25.09.2019, ora 11, a concursului pentru ocuparea postului de sef instalatie, la obiectivul “Ascensor pe plan inclinat acces Cetatea Rasnov”.

Concursul se organizeaza la sediul SC Asaltul Cetatii SRL str.Piata Unirii nr.12 Rasnov.

Conditii generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant, persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 2. cunoaste limba romana scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o  stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe baza adeverintei medicale eliberata de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si dupa caz,de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercita  rea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii de participare specifice: 

 1. SEF INSTALATIE  – UN POST            

Conditii: – studii superioare  tehnice, profil electric/mecanic/instalatii; 

 • cunostinte in domeniul electric/electronic;
 • vechime in meserie tehnica-minim 5 ani.

Concursul consta in:  

-selectia dosarelor,

-proba scrisa.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar,care va contine urmatoarele documente:

 1. Cererea de inscriere adresata societatii organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea,potrivit legii,dupa caz;
 3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. Curiculum vitae.

 

BIBLIOGRAFIE:

– Prescriptiile tehnice PT R11-2003;

– Legea nr.53/2003 (art.111-art.158; art.175-art.191;art.231-art.236;art.241-art.259);

– Regulamentul de functionare a instalatiei de transport pe plan inclinat (se studiaza la sediul Societatii)